Jumping Rope

Jumping Rope

136-Jumping-Rope-(sculpture-copyright-Lou-Klein,-photograph-copyright-Lou-Klein)